Love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER FOR DART KLUBBEN KÆLDEREN ESBJERG

 

CVR-nr.: 37186473
Paragraf 1: Foreningens oprettelse.

Foreningens navn er Dart Klubben Kælderen Esbjerg. Foreningen er stiftet 6. maj 2004.
Foreningen har lokaler beliggende Tarp Byvej 4D, 6715 Esbjerg N
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

Paragraf 2: Foreningens formål.

Stk. 1:
Det er Dart Klubben Kælderens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille dart, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til dart.

Stk. 2:
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Paragraf 3: Medlemmer.

Stk. 1:
Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Bestyrelsen afgør om optagelse kan finde sted.

Stk. 2:
Medlemmerne forpligter sig til at overholde ordensreglementet. Overtrædelse af dette kan medføre eksklusion. Ordensreglementet udfærdiges af bestyrelsen. (Ordensreglementet skal godkendes af alle medlemmer).

Stk. 3:
Ethvert medlem er erstatningspligtig for skader han påfører foreningens ejendele ved grov uagtsomhed. Det samme gælder hvis et medlem laver skader på ting der ikke tilhører foreningen, hvis det foregår ved en fest eller ved et andet arrangement arrangeret af foreningen.

Stk. 4:
Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om karantæne eller eksklusion af et medlem, såfremt vedkommendes opførsel findes at være skadelig for foreningens ry, eller ved manglende indbetaling af kontingent.

Stk. 5:
Foreningens medlemmer hæfter solidarisk for foreningens passiver og aktiver, medmindre ansvaret kan placeres på enkelte personer (jfr. Paragraf 3, stk. 3).

Stk. 6:
Udmeldelse af foreningen skal ske til bestyrelsen.

Paragraf 4: Generalforsamling.

Stk. 1:
Der indkaldes med 7 dages skriftlig varsel til ordinær generalforsamling, der afholdes inden udgangen af januar måned.

Stk. 2:
Dagsordenen er fastsat.

Dagsorden:

Pkt. 1.           Valg af dirigent og stemmetællere.
Pkt. 2.           Formandens beretning.
Pkt. 3.           Kassererens fremlæggelse af regnskabet.
Pkt. 4.           Fastsættelse af kontingent.
Pkt. 5.           Indkomne forslag til ændringer af love og vedtægter.
Pkt. 6.           Indkomne forslag i øvrigt.
Pkt. 7.           Valg af formand (ulige år).
Pkt. 8.           Valg af kasserer (lige år).
Pkt. 9.           Valg af bestyrelsesmedlemmer og sekretær (hvert år).
Pkt. 10.         Valg af suppleant.
Pkt. 11          Valg af revisor.
Pkt. 12.         Eventuelt.

Stk. 3:
Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4:
Afstemning skal foregå skriftlig såfremt et eller flere medlemmer ønsker det.

Stk. 5:
Lovændringer kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for ændringen. Blanke stemmesedler regnes for ugyldige. Alle andre forslag afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 6:
Generalforsamlingen vælger en formand, en kasserer, en sekretær og to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7:
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret.

Paragraf 5: Bestyrelsen.

Stk. 1:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, (en formand, en kasserer, en sekretær og to bestyrelsesmedlemmer). Formanden er på valg ulige år og kassereren er på valg lige år, de vælges for to år ad gangen. Sekretæren og bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen fordeler selv arbejdsområder og ansvarsområder. Valgbart er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 2:
Sekretæren fører referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling. Sekretæren har endvidere arkiv over samtlige referater og anden korrespondance fra bestyrelsen.

Stk. 3:
Bestyrelsen holder møde når mindst et bestyrelsesmedlem ønsker dette.

Stk. 4:
Kassereren har prokura. I hans fravær kan den bestående bestyrelse dog i forening disponere over klubbens midler.

Paragraf 6: Tegning.

Stk. 1:

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån.

Paragraf 7: Kontingent indbetaling.

Stk. 1:
Klubkontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal betales ½ årligt.

Stk. 2:
Tre måneders kontingentrestance medfører tab af medlemskab.

Paragraf 8: Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning hertil, eller hvis 2/3 af samtlige medlemmer skriftlig fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 7 dages varsel, og for at være beslutningsdygtig skal 2/3 af samtlige medlemmer være repræsenteret.

Paragraf 9: Foreningens opløsning.

Stk. 1:
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de givne stemmer er for forslaget. Dog skal mindst 2/3 af foreningens medlemmer være til stede. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer, afholdes ny generalforsamling en uge senere som er beslutningsdygtig ved flertal.

Stk. 2:
Et evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område, efter generalforsamlingens beslutning.
Eventuelle uforbrugte midler fra Esbjerg Kommune returneres.
Derudover tilfalder øvrige midler Dansk Dart Union.

Paragraf 10: Vedtægtsændringer.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 6.5.2004.

Revideret den 7.1.2009, 15.9.2010, 6.1.2011, 05.11.2015